Meer informatie

`Bouwstenen voor je Leven’ is een uitgave van de gelijknamige stichting. De stichting zet zich in voor het toerusten van christenen, zodat ze in hun gemeente en daarbuiten levende bouwstenen worden in dienst van God en in Zijn koninkrijk.

website:
www.bouwstenenvoorjeleven.nl

Tel.: 0183 – 40 20 48

Bankrekening nr. NL24 Rabo 0116 9956 88
t.n.v. Bouwstenen voor je Leven te Almkerk

Fiscaal nummer: 8192 09 685

Verslag uitgeoefende activiteiten t/m december 2018
In 2018 is de overstap gemaakt van de samenwerking met het Evangelisch Werkverband naar samenwerking met het  Evangelisch College (EC). Het EC gaat het cursusmateriaal onder eigen label uitgeven. Daartoe zijn vier modules van elk acht lessen samengesteld uit het bestaande materiaal van Bouwstenen voor  je Leven.. De lessen zijn ge-update evenals de begeleidende powerpoints met het videomateriaal. Ook is er contact met de stichting Agapè om te kijken of en hoe het materiaal geschikt gemaakt kan worden voor e-learning om dat zo breed beschikbaar te stellen. Zo zoeken we steeds naar mogelijkheden om zoveel mogelijk mensen te dienen met materiaal dat hun geloof kan verdiepen.

Beleidsplan
In 2019 gaan we de samenwerking met het EC verder uitbouwen. Doel is kerken in Nederland te benaderen en het materiaal aan te bieden, samen met een training ter plaatse voor hen die de lessen gaan doceren. Ook de samenwerking met Agapè wordt voortgezet, onder meer aan de hand van enkele pilots.

Beloningsbeleid
Alle medewerkers en vrijwilligers van Bouwstenen voor je Leven doen dit zonder salaris hiervoor te ontvangen. Daardoor zijn we in staat het materiaal tegen kostprijs aan te bieden, en dat blijven we doen.

Financiële verantwoording inzake 2016-2020
De Stichting Bouwstenen voor je Leven (BvjL) verkrijgt haar inkomsten uit het ontwikkelen en verkopen/ doceren van lesmaterialen die een fundament kunnen geven van het Leven in, uit en met Jezus Christus. Deze lesmaterialen worden in kerkelijk Nederland veelvuldig gebruikt, toch blijft de hoop bestaan dat het gebruik nog verder zal toenemen.
Tevens verzorgt BvjL een keer per jaar een zgn. Sprekerstraining waarbij mensen worden geschoold en getraind om eventueel voor te gaan in hun eigen kerkelijke gemeenten.
In incidentele gevallen ontvangt BvjL ook giften
De Stichting heeft geen betaalde krachten in dienst, noch geniet het bestuur enige vorm van vergoeding.

Hiernavolgend een paar financiële kengetallen voor de jaren 2016 /2017/2018, alle bedragen in € x 1.

    2016 2017 2018 2019 2020
Verkoop Lessen en Docentenmateriaal   2.364 820 1.219 0 160
Opbrengsten Sprekerstrainingen   1.400 0 1.325 0 0
Ontvangen Giften   250 0 200 200 -100
Overige Ontvangsten   108 94 24 0 7
  Baten 4.122 914 914 200 67
             
Ontwikkelingskosten Materiaal   2.234 1.288 153 0 1.006
Kosten Sprekerstrainingen   1.115 0 1.286 0 0
Overige kosten   907 1.152 904 954 332
  Lasten 4.256 2.440 2.343 954 1.339
             
  Resultaat -134 -1.526 425 -754 -1.272
         
Bankrekeningen   4.948 3.556 5.028 4.291 4.074
Voorraden   2.003 1.339 1.222 805 0
Vorderingen   0 530 0 0 0
Eigen vermogen   -6.951 -5.425 -5.850 -5.096 -3.824
Schulden   0 0 -400 0 -250
  Telling 0 0 0 0 0