Meer informatie

`Bouwstenen voor je Leven’ is een uitgave van de gelijknamige stichting. De stichting zet zich in voor het toerusten van christenen, zodat ze in hun gemeente en daarbuiten levende bouwstenen worden in dienst van God en in Zijn koninkrijk.

website:
www.bouwstenenvoorjeleven.nl

Tel.: 0183 – 40 20 48

Bankrekening nr. NL24 Rabo 0116 9956 88
t.n.v. Bouwstenen voor je Leven te Almkerk

Fiscaal nummer: 8192 09 685

Verslag uitgeoefende activiteiten t/m december 2018
In 2018 is de overstap gemaakt van de samenwerking met het Evangelisch Werkverband naar samenwerking met het  Evangelisch College (EC). Het EC gaat het cursusmateriaal onder eigen label uitgeven. Daartoe zijn vier modules van elk acht lessen samengesteld uit het bestaande materiaal van Bouwstenen voor  je Leven.. De lessen zijn ge-update evenals de begeleidende powerpoints met het videomateriaal. Ook is er contact met de stichting Agapè om te kijken of en hoe het materiaal geschikt gemaakt kan worden voor e-learning om dat zo breed beschikbaar te stellen. Zo zoeken we steeds naar mogelijkheden om zoveel mogelijk mensen te dienen met materiaal dat hun geloof kan verdiepen.

Beleidsplan
In 2019 gaan we de samenwerking met het EC verder uitbouwen. Doel is kerken in Nederland te benaderen en het materiaal aan te bieden, samen met een training ter plaatse voor hen die de lessen gaan doceren. Ook de samenwerking met Agapè wordt voortgezet, onder meer aan de hand van enkele pilots.

Beloningsbeleid
Alle medewerkers en vrijwilligers van Bouwstenen voor je Leven doen dit zonder salaris hiervoor te ontvangen. Daardoor zijn we in staat het materiaal tegen kostprijs aan te bieden, en dat blijven we doen.

Financiële verantwoording inzake 2016-2018
De Stichting Bouwstenen voor je Leven (BvjL) verkrijgt haar inkomsten uit het ontwikkelen en verkopen/ doceren van lesmaterialen die een fundament kunnen geven van het Leven in, uit en met Jezus Christus. Deze lesmaterialen worden in kerkelijk Nederland veelvuldig gebruikt, toch blijft de hoop bestaan dat het gebruik nog verder zal toenemen.
Tevens verzorgt BvjL een keer per jaar een zgn. Sprekerstraining waarbij mensen worden geschoold en getraind om eventueel voor te gaan in hun eigen kerkelijke gemeenten.
In incidentele gevallen ontvangt BvjL ook giften
De Stichting heeft geen betaalde krachten in dienst, noch geniet het bestuur enige vorm van vergoeding.

Hiernavolgend een paar financiële kengetallen voor de jaren 2016 /2017/2018, alle bedragen in € x 1.

2016 2017 2018
Verkoop Lessen en Docentenmateriaal 2.364 820  1.219
Opbrengsten Sprekerstrainingen 1.400 0  1.325
Ontvangen Giften 250 0  200
Overige Ontvangsten 108 94  24
Baten 4.122 914  914
Ontwikkelingskosten Materiaal 2.234 1.288  153
Kosten Sprekerstrainingen 1.115 0  1.286
Kosten van Promotie (advertentie ND) 0 0  0
Overige kosten 907 1.152  904
Lasten 4.256 2.440  2.343
Resultaat -134 -1.526  425
Bankrekeningen 4.948 3.556  5.028
Voorraden 2.003 1.339  1.222
Vorderingen 0 530  0
Eigen vermogen -6.951 -5.425  -5.850
Schulden 0 0  -400
Telling 0 0  0