Wie zijn wij

Wie zijn de mensen achter Bouwstenen? We stellen ons graag aan u voor.
Allereerst is er het bestuur van de stichting Bouwstenen voor je Leven, dat bestaat uit de volgende mensen:

 

Ds. Bram Krol
Ds. Krol verdeelt zijn tijd over zendingswerk in de Kongo en Afrika enerzijds, en tussen preken, het schrijven van boeken en het lesgeven anderzijds. Je kunt meer over hem en zijn werk lezen via www.bramkrol.com. Hij is predikant in de PKN en medewerker van de stichting Agapè.

 

 

Metta Wierenga
Metta is tot begin van 2008 medewerkster geweest van de stichting Agapè en heeft veel ervaring met ontwikkelen van toerustingsmaterialen en het geven van trainingen en toerustingen in kerken en groepen. Ze heeft theologie gestudeerd aan de Christelijke Hogeschool Ede en studeert voor haar Master Theologie aan de ETF in Leuven. Ze is ook nog manager van een gezin.

 

 

Herbert Duinker
Herbert is actief lid van zijn kerk, waarin hij betrokken is bij de ondersteuning van zending en het adviseren van gemeenteleden in het zoeken naar hun juiste plaats en functie binnen de kerk. Zijn specialiteit is alles wat met financiën te maken heeft. In het dagelijks leven is hij directeur van een voedingsmiddelenbedrijf in Rotterdam.

 

 

Gerrit Hoekstra
Gerrit Hoekstra is vanaf 1991 tot medio 2010 directeur geweest van de uitgeverij Gideon in Hoornaar. Zijn brede ervaring op uiteenlopend gebied stelt hij nu o.a. beschikbaar aan de stichting Bouwstenen voor je Leven.

 

 

Leo van den Heuvel
Tot begin 2008 is hij werkzaam geweest bij de stichting Agapè in het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen en toerustingen. Hij heeft theologie gestudeerd aan de Evangelische Theologische Hogeschool en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

 

 

Twee van de bestuursleden zijn ook actief in de uitvoering van het werk van Bouwstenen, dat zijn Metta Wierenga en Leo van den Heuvel. Daarnaast is ook Rina van den Heuvel daarmee bezig.
Alle drie waren voorheen werkzaam bij de stichting Agapè in Doorn en betrokken bij de afdeling Training en Toerusting. Hun werk was onder ander het herschrijven of ontwikkelen van lessen voor de Grote Opdracht School, het ontwikkelen van cursussen als de Agapè Leiderschaps Training (ALT), “Here, leer ons bidden” de Kringleiderstoerusting en de Sprekerstraining. Omdat Agapè zich meer op bepaalde kernactiviteiten ging richten, zoals studentenwerk en andere directe vormen van evangelisatie, en minder op gemeentetoerusting, hebben zij in goed overleg Agapè verlaten en is de stichting “Bouwstenen voor je Leven” opgericht.

De stichting “Bouwstenen voor je Leven” heeft als doel:
“Kerken, Gemeenten en individuele christenen de Grote Opdracht, zoals omschreven in Mattheüs 28:19, te helpen vervullen. Ze tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van het ontwikkelen, uitvoeren en beschikbaar stellen van trainingen en toerustingen die gericht zijn op discipelschapsvorming en het doorgeven van het christelijk geloof in woord en daad.” (Citaat uit de oprichtingsakte)

Op een andere pagina van deze website kunt u zien waar ons toerustingsmateriaal op dit moment uit bestaat. Deels is het een bewerking van toerustingsmateriaal dat we eerder bij Agapè ontwikkeld hebben – dit met toestemming van Agapè – deels is het nieuw materiaal.

De materialen die we gemaakt hebben en nog zullen maken worden tegen kostprijs beschikbaar gesteld. Niemand van ons is voor zijn inkomsten afhankelijk van de stichting, dus de kosten betreffen alleen de drukkosten en bijkomende kantoorkosten.
Het is ons verlangen om met de gaven die God ons toevertrouwd heeft de kerk in Nederland te dienen. We hopen dat het materiaal veel gebruikt mag worden en dat mensen – individueel en als kerk/gemeente – daardoor groeien in geloof en getuigenis. Immers, wat is er belangrijker dan het heil van God voor deze wereld?

We vinden samenwerking belangrijk, en zijn graag bereid in gesprek te gaan met verschillende kerkgenootschappen en kerken over aanpassingen en vormgeving van de door ons ontwikkelde toerustingen.