Bouwsteen 13: Verzoening en Vergeving

Vorige Bouwsteen Overzicht Bouwstenen  

In deze Bouwsteen denken we na over Jezus Christus, wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Voorafgaand aan twee lessen over Persoon en werk van Christus kijken we naar een aantal kernbegrippen uit de Bijbel die te maken hebben met de gevolgen van het werk van Christus voor hen die in Hem geloven. We hebben het dan over begrippen als verzoening, vergeving, rechtvaardiging en bevrijding. Het gaat dan om waarheden die ons heel persoonlijk raken. Ze hebben te maken met relaties: relatie met God, relaties met andere gelovigen, relaties met iedereen om ons heen.

Les 1: Verzoening door voldoening
Wat doe je als de relatie met iemand verstoord is? En wat doe je als je relatie met God verstoord is, als er sprake is van schuld? Hoe kun je je schuld voldoen en hoe kan de relatie worden hersteld? Over het voldoen van de schuld gaat deze eerste les. Als leidraad gebruiken we de dienst in en rond de tabernakel, die je kunt zien als een uitbeelding van hoe een mens kan naderen tot God. Zowel de offers die daar gebracht werden als de (hoge)priester zijn prachtige voorstellingen van wie Christus is en wat Hij gedaan heeft.

Les 2: Rechtvaardiging
In deze les kijken we naar een begrip uit de rechtspraak in Bijbelse tijden, het begrip rechtvaardiging. Hoe kan God, die zelf absoluut volmaakt en rechtvaardig is, schuldige mensen vrijspreken? En wat betekent dat in de praktijk voor ons?

Les 3: Bevrijding
De Bijbel leert dat mensen bevrijd moeten worden, maar wat houdt dat in? Bevrijd van wat? Bevrijd door wie en bevrijd waartoe? Hoe kan een mens echt vrij worden, en wat betekent in de praktijk een leven in vrijheid? Allemaal aspecten waar we in deze les met de Bijbel in de hand naar gaan kijken en proberen toe te passen.

Les 4: Vergeving
Vergeving schenken en vergeving ontvangen, dat zijn ingrijpende zaken. Ze behoren misschien wel tot de moeilijkste dingen in ons leven, maar ook tot de dingen die ons leven radicaal kunnen veranderen. In deze les onderzoeken we allerlei aspecten van vergeving. Zowel vergeving van Gods kant als vergeving tussen mensen. Het gaat o.a. om vragen als: ‘Moet je altijd vergeven? Kan vergeving van één kant komen? Is vergeven ook vergeten?’. Aan het eind van de les kijken we ook naar het verband tussen vergeving en verzoening, herstel van de relatie, tussen God en mens en tussen mensen onderling.

Les 5: Jezus, God en mens
In deze les en in de volgende gaan we op zoek naar wat de Bijbel leert over Jezus, wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Niet dat je dat in twee lessen bij benadering ook maar volledig kunt beschrijven, maar we kunnen genoeg ontdekken om te groeien in onze kennis van en relatie met Jezus Christus. Onderwerpen in deze les zijn Jezus als het Woord, en Jezus als God en als Mens. Hoe weten we dat Hij God is en dat Hij mens is? En vooral, waarom is dat belangrijk voor ons? Hoe beïnvloedt dat ons ‘heil’, en onze relatie met Hem?

Les 6: Jezus, de Verlosser
We grijpen terug op de eerste les over verzoening door voldoening en passen dat toe op Jezus als het Lam van God. Wat bedoelen we precies met uitdrukkingen als ‘het bloed van Christus’? En wat houdt het in dat Jezus de ‘Gezalfde’ genoemd wordt? Als we ons daarin verdiepen zul je merken dat deze onderwerpen je eigen geloofsleven raken. Dat geldt ook voor het laatste onderwerp uit deze les: de “Ik ben”-uitspraken van Jezus. Wie Jezus is en wat Hij van Zichzelf zegt, dat is Hij ook vandaag en daarin mogen we Hem ook vandaag kennen en volgen.

Vorige Bouwsteen Overzicht Bouwstenen