Bouwsteen 3: De Bijbel, Gods woord

Vorige Bouwsteen Overzicht Bouwstenen Volgende Bouwsteen

Het feit dat God zich geopenbaard heeft, is misschien wel het meest kostbare in de menselijke geschiedenis. God sprak op allerlei wijzen, maar de climax van Gods spreken is Jezus Christus. Christus is het mensgeworden Woord van God. Wie Hem zag en hoorde, zag en hoorde de Vader. En dit alles is opgetekend in de Bijbel, en wordt in ons hart bevestigd door de Heilige Geest. Daarmee is de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God de basis van ons geloof. De verkondiging van de inhoud van de Bijbel is samen met het werk van de Geest de bron en het houvast van ons persoonlijk geloof en van het gemeente-zijn.
Maar als de Bijbel zo belangrijk is, dan is het wel verstandig iets meer van de Bijbel te weten. Hoe is de Bijbel ontstaan? Hoe is de Bijbel tot ons gekomen? En wat van heel groot belang is: hoe weten we dat we de Bijbel kunnen vertrouwen? Hoe weten we dat de tekst die we in handen hebben dezelfde is als die oorspronkelijk door de schrijvers is opgeschreven? En hoe weten we dat hetgeen de schrijvers opschreven gezaghebbend is, het geïnspireerde Woord van God? Over deze en nog meer vragen gaan deze en de volgende lessen.
Daarmee is ook het doel van deze serie lessen gegeven: dat je vertrouwen in de Bijbel een stevige basis krijgt, en dat je des te meer gemotiveerd zult zijn dit boek te maken tot richtsnoer voor je leven, dat het je zal helpen God daardoor beter te leren kennen en veranderd te worden naar het beeld van Christus. Niet alleen dat, ook onderwerpen als het hanteren van de Bijbel voor persoonlijk gebruik en de aanpak van een bijbelstudie komen aan de orde.

$ Plaatje $

Wil je weten hoe je Bijbelboeken in de juiste context moet plaatsen, of wil je meer praktische leertips? Volg dan zeker deze cursus.
16 maart 2011, Christiaan den Toon, Giesenburg.

De Bijbel van vroeger tot nu
Deze introductiestudie geeft je een indruk van de opbouw van de Bijbel, en laat in grote lijnen zien door wie de Bijbel geschreven is en in welke tijden, plaatsen en talen. Je ziet ook hoe de canon tot stand gekomen is. Daarna gaan we in op de betrouwbaarheid van de tekst van het Oude Testament.

Betrouwbaarheid van de Bijbel
Deze les sluit aan bij de vorige en behandelt de betrouwbaarheid van de tekst het Nieuwe Testament. Het laat zien dat de tekst die wij nu hebben overeenstemt met de oorspronkelijke tekst. We zetten een aantal argumenten op een rij waarom we geloven dat de inhoud van de Bijbel waar en relevant is, en besluiten de studie met het onderzoeken van die dingen waarin de Bijbel uniek is in vergelijking met andere boeken.

De inspiratie van de Bijbel
In deze studie gaan we verder in op de betrouwbaarheid van de inhoud van de Bijbel, maar nu specifiek gericht op de inspiratie van de Bijbel. Wat bedoelen we met inspiratie? Wat zegt de Bijbel daar zelf over? En zijn er behalve wat de Bijbel er over zegt nog andere argumenten om te geloven in de goddelijke inspiratie van de Bijbel? Hoe zit het met het spreken van God in deze tijd? Dat zijn de vragen waar we in de deze les op ingaan.

Omgaan met de Bijbel
Het is belangrijk om de Bijbel te bestuderen. Daardoor leer je God beter leren kennen en groei je in je relatie met Hem, leer je Zijn wil verstaan en toepassen in je leven. Maar hoe kun je de Bijbel op een verantwoorde manier bestuderen? In deze les reiken we je een aantal eenvoudige regels en uitgangspunten aan voor het bestuderen en uitleggen van een tekstgedeelte uit de Bijbel. In de bijbelwetenschap spreken we dan van de hermeneutiek, de regels voor de uitleg van de tekst.

Aan de slag met de Bijbel
Als laatste studie in deze Bouwsteen willen we ook echt een bijbelgedeelte met elkaar bestuderen. We doen dat m.b.v. de zogenaamde inductieve bijbelstudiemethode. Drie stappen: ontdekken (wat staat er?), begrijpen (wat betekende het oorspronkelijk?) en toepassen (wat betekent het nu voor mij?).

Een toegankelijke en begrijpelijk cursus voor een ieder die zich er in wil verdiepen.
Een deelnemer

Boeiend: het helpt je om praktisch te kunnen lezen, om het beter te kunnen begrijpen.
Een deelneemster uit Hardinxveld-Giessendam

Vorige Bouwsteen Overzicht Bouwstenen Volgende Bouwsteen